Regulamin

I Maraton Jurajski

8 grudnia 2018 r.

REGULAMIN

I ORGANIZATORZY:
1.Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie MIASTO SPORTU
42-221 Częstochowa, ul. Dzierżonia 4
tel: 606 233 313 (w godzinach 9:00 – 17:00)
2. Współorganizatorzy:
Gmina Janów

II PATRONAT HONOROWY:
Joanna Ścigaj – Wójt Gminy Janów

III CELE:
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej.
2. Promocja Gminy Janów – samorządu dbającego o kulturę fizyczną swoich mieszkańców
3. Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywizacja lokalnej społeczności
4. Wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich
5. Kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży
6. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia
fizycznego i psychicznego

IV TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 8 grudnia 2018 roku (sobota).
2. Miejsce – Zespół Pałacowo-Parkowy Złoty Potok
3. Ramowy harmonogram
7:00 – 10:00 – Praca Biura Zawodów
wydawanie pakietów startowych do 30 min. przed startem dystansu!!!
8:45 – Otwarcie imprezy
9:00 – Start: Biegów Ultra i Maraton oraz Marszu Nordic Walking
10:30 – Start Półmaratonu
11:00 – Start Biegu na 10 km
18.00 – Zamknięcie tras zawodów
Dekoracje bezpośrednio po przybyciu na metę pierwszych trójek na danym dystansie.

V DYSTANSE:
1. Bieg przełajowy na dystansie około 10 km / 21 km / 42 km / 63 km
2. Marsz Nordic Walking na dystansie około 21 km / 42 km / 63 km

VI TRASA:
Obejmuje nawierzchnię gruntowo-piaszczystą i obszary leśne. Trasa oznakowana co 1 km. Nie posiada atestu PZLA. Limit czasu: Ultra i Maraton oraz NW – 9 godzin, Półmaraton – 4 godziny

Ultra – 3 pętle
Maraton – 2 pętle
Półmaraton – 1 pętla

Bieg 10 km – 1 pętla

Zawodnicy biegnący dystans Ultra mogą zmienić w trakcie biegu dystans na Maraton.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu trasy w tym długości pętli do
2 dni przed zawodami. Stosowna informacja pojawi się m.in. w wydarzeniu na FB

VII KATEGORIE i KLASYFIKACJA:

1. UltraMaraton
– Open Kobiet
– Open Mężczyzn
2. Maraton
– Open Kobiet
– Open Mężczyzn
3. Półmaraton
– Open Kobiet
– Open Mężczyzn
4. 10 km
– Open Kobiet
– Open Mężczyzn

5. Nordic Walking
– Open Kobiet
– Open Mężczyzn
Klasyfikacja NW zostanie ustalona na podstawie:
1. Ilości przebytych okrążeń
2. Uzyskanego czasu.

VIII POMIAR CZASU:
Prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów zwrotnych. Oficjalnym czasem biegów jest czas BRUTTO. Numer startowy należy umieścić
w widocznym miejscu na klatce piersiowej. Numer startowy nie może być zakryty ani zasłonięty, chip należy przymocować do buta wplatając go w sznurówki. Wyniki nieoficjalne obowiązują przez 72 godziny od publikacji w tym czasie można składać reklamacje oraz wnosić o korektę danych.
Wyniki dostępne będą na stronie www.wynikionline.pl

IX PRAWO UCZESTNICTWA:
1. Bieg jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób zrzeszonych w klubach
sportowych, jak i amatorów. Limit Uczestników wynosi 300 osób na biegi oraz marsze Nordic Walking
2. W biegu lub marszu NW udział mogą wziąć osoby w wieku 18 lat i starsze
2.1 W biegu na dystansie 10 km udział mogą wziąć osoby w wieku 14 lat i starsze.
3. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo
w Biegu (podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów przez rodzica lub opiekuna
prawnego po przedstawieniu dokumentu tożsamości) – Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.maratonjurajski.pl w zakładce ZGŁOSZENIA.
4. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem
podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu. Organizator nie ubezpiecza
uczestników.
5. Wszyscy startujący zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
6. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
7. Każdy z uczestników może wystartować na JEDNYM wybranym przez siebie dystansie. Nie ma możliwości wielokrotnej klasyfikacji.

X ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.biurozawodow.pl do dnia 3 grudnia 2018 r.
2. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy:
8 grudnia 2018 r. – w BIURZE ZAWODÓW w godzinach 7:30 – 10:00.
3. W przypadku przekroczenia limitu zgłoszeń do udziału w Biegu Organizator automatycznie kończy przyjmowanie zgłoszeń.
4. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.
5. Każdy z Uczestników Biegu ma obowiązek sprawdzenia przed Biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.
6. Wysokość opłaty startowej:
Wysokość opłaty startowej zależna jest od dystansu.

Do 31.10.2018 1.11-30.11.2018 Od 1.12.2018
Ultra i Maraton 90,00 100,00 150,00
Półmaraton 60,00 70,00 120,00
Nordic Walking 60,00 70,00 120,00
10 km 40,00 80,00
+ koszulka 0,00 25,00 40,00
+ komin 25,00 25,00 40,00

Wpłaty należy dokonać na konto:
MIASTO SPORTU
ul. Dzierżonia 4; 42-221 Częstochowa
Alior Bank: 37 2490 0005 0000 4500 6524 5404
Tytułem: MJ18 – dystans – imię i nazwisko

8. W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi.
9. Osoby chcące otrzymać fakturę / rachunek za udział w biegu proszone są o przesłanie takiej informacji na adres klub@miastosportu.pl
10. W ramach wpisowego organizator zapewnia m.in.:
– elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów zwrotnych
– pamiątkowy medal
– posiłek na mecie i wodę na trasie
– w przypadku wykupienia pakietów + – koszulkę/komin
(dla osób zgłoszonych i opłaconych do 31.10.2018 – koszulka w cenie pakietu)

XI BIURO ZAWODÓW:
Zespół Pałacowo – Parkowy w Złotym Potoku
Biuro czynne w godzinach 7:00 – 10:00

XII NAGRODY:
1. W klasyfikacji biegów OPEN Kobiet / OPEN mężczyzn na każdym dystansie nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca
(puchary, dyplomy, upominki od sponsorów)
2. W klasyfikacji NW OPEN Kobiet / OPEN mężczyzn nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca
(puchary, dyplomy, upominki od sponsorów)
5. Wszyscy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.

XIII RODO
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie MIASTO SPORTU z siedziba w Częstochowie.
Kontakt z administratorem danych jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem klub@miastosportu.pl

2. W jakim celu i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe:
– wykonanie umowy – czyli udział w Maratonie Jurajskim
– świadczenie usług droga elektroniczną
– obsługa zgłoszeń i innej korespondencji kierowanej do organizatora
– przygotowanie numerów startowych
– przygotowanie list startowych oraz opracowanie wyników i klasyfikacji
– przesyłanie informacji organizacyjnych (e-mail/ SMS)
– umożliwienie kontaktu z Tobą naszym partnerom i sponsorom
– wykonanie obowiązków prawnych oraz podatkowych
– przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom
– w celach wynikających z prawnych interesów Stowarzyszenia
– przesyłanie informacji marketingowych (email/SMS) o naszych imprezach

3. Czy potrzebne nam są Twoje dane?
Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w zawodach. Niepodanie danych uniemożliwia udział w Maratonie Jurajskim.

4. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane będziemy przetwarzać w okresie korzystania ze strony maratonjurajski.pl oraz udziału w zawodach.
Po zakończeniu tego czasu Twoje dane będą nadal przechowywane w celach podatkowych i rachunkowych oraz w celach zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Część Twoich danych – szczególnie te z wyników – mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach archiwalnych i statystycznych.

5. Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą ujawnione pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.
Za zapisy internetowe odpowiada firma CHRONOSPORTS sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.
Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, płeć, rok urodzenia oraz miejscowość zamieszkania) będą ogólnodostepne w tym publikowane na stronie internetowej biegu. Wyniki mogą być także publikowane na innych stronach internetowych w tym w mediach.

6. Masz prawo do wniesienia żądania:
– dostepu do Twoich danych osobowych
– ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania
Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
Dodatkowo w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

7. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych możesz wnieść:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne
2. Wszystkich Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
3. Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi.
4. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury
osobistej, w przeciwnym razie mogą zostać wykluczeni z udziału w biegu decyzją
Organizatora.
5. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji,
środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jaki i podczas Biegu pod rygorem wykluczenia z imprezy. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w Biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
8. Uczestnik biegu przy odbiorze numeru startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencje na adres CHRONOSPORTS sp. z o.o. ul. Dzierżonia 4 42-221 Częstochowa
9. Organizator nie prowadzi depozytu.
10. Organizator nie zapewnia natrysków po biegu.
11. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

XV WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW:
1. Na dystansach 21 / 42 / 63 km:
OBOWIĄZKOWE:
– numer startowy + chip
– kubek / bidon na wodę (na punktach brak kubków !!)
– dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
– telefon z aktywnym numerem podanym przy rejestracji
– strój dostosowany do warunków pogodowych w tym obuwie.
– po godzinie 15:00 obowiązkowo odblaski (zalecane oświetlenie)
– uczestnicy marszu NW – kije do NW (nie mogą to być kijki trekingowe)
ZALECANE:
– folia NRC
– plecak lub nerka na sprzęt
– gotówka
– gwizdek
– kijki trekingowe (nie dotyczy zawodników NW)
– urządzenie GPS z wgrana trasą

3. Na dystansie 10 km:
obowiązkowe:
– numer startowy + chip
– strój dostosowany do warunków pogodowych w tym obuwie.
zalecane:
– dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
– telefon z aktywnym numerem podanym przy rejestracji

Informacji dodatkowych udziela:
Łukasz Maletz
tel: 606 233 313 (w godzinach 9:00 – 15:00)